ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

(a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”)

 

 

 

Tartalomjegyzék

1.Az adatkezelési tájékoztató célja

2. Szolgáltató mint adatkezelő meghatározása

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

3.2 A webáruház születésnap és névnap emlékeztető funkció
működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

4 Közösségi oldalak

5 Technikai adatok

6 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
 2. Az adatok fizikai tárolási helye
 3. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

9.1. Adatfeldolgozók megnevezése

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

10.1 Tájékoztatáshoz való jog

10.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

10.3 Helyesbítés joga

10.4 Törléshez való jog

10.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

10.6 Adathordozáshoz való jog

10.7 Tiltakozás joga

10.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

10.9 Visszavonás joga

10.10 Panaszkezelés

10.11 Bírósághoz fordulás joga

10.12 Adatvédelmi hatósági eljárás

10.13. Az adatkezelés biztonsága

10.14 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

11. Az adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

12. Egyéb rendelkezések

13. Fogalom meghatározások

14. Jogszabályok

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A HELLOGAMI DESIGN STUDIO –  alapító: Bördős László E. V. (a továbbiakban: Szolgáltató, illetve Adatkezelő) a www.hellogami.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) Webáruházat üzemeltet, amelynek során a Webáruházra látogatók és a Webáruházon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Webáruházon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Webáruház látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

 1. Szolgáltató mint adatkezelő meghatározása

 

Vállalkozás neve: HELLOGAMI DESIGN STUDIO

Név: Bördős László E. V.

Székhely és levelezési cím: 2162 Őrbottyán Szent László köz 5.

Telefonszám: +36 30 401 49 35

Email cím: info@hellogami.hu

 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

 

A Szolgáltató nem kezel nagy mennyiségű és/vagy érzékeny adatot így nincs adatvédelmi tisztviselője.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozóelvek

A személyes adatok:

a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

b, gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően;

 

 1. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 2. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 3. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 4. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

3.1 A webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

3.1.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat Adatkezelés célja
Jelszó A felhasználó fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezetéknév és keresztnév Kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges
E-mail cím Kapcsolattartás
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

 

3.2 A webáruház születésnap és névnap emlékeztető funkció működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

3.2.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat Adatkezelés célja
Vezetéknév és keresztnév Kapcsolatfelvételhez és a névnap emlékeztetéshez
Születési dátum A születésnap emlékeztetéshez
E-mail cím Kapcsolattartás

 

3.3. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő valamennyi érintett.

3.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

3.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

3.6 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

– Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

– Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

– az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

3.7. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja

érintett kezdeményezni:

– postai úton a 2162 Őrbottyán, Szent László köz 5 címen.

– e-mail útján az info@hellogami.hu e-mail címen

 

 

3.8. Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

3.9. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3.10. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

 

Tájékoztatjuk, hogy :

– az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

– köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

– az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

 1. Közösségi oldalak

 

4.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

4.2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

4.3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

4.5. Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 1. Technikai adatok

 

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során

alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a

kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint

a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
e-mailben történő kapcsolat felvétel kapcsolattartás Jogos érdek alapján 6 hónap
számlázási adatok számlázási adatok törvényi

felhatalmazás

törvény szerint előírt

időtartam

 

 

 

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi

felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében

az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását

jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az

adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Jogos érdek alapján is kezel/ tárol adatokat A Szolgáltató célja, hogy tervezési feladat

elvégzése utána kapcsolatba maradjon a megbízóval, a később elkészülő referencia képek

beszerzése végett.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 1. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információ-szabadságról (Infotv.);

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-

ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 

 1. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 

 1. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.

 

 1. 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 

 1. 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi

vállalkozások-ról (Hpt.)

 

 1. Az adatok fizikai tárolási helye

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba

hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes

kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,

böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai

adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is

megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során

személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

 

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem tesz

közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

Harmadik személyek részére történő átadására (adattovábbítás) pedig a törvényben

előírtakon kívül, csakis az alábbi esetekben és az alábbi személyek tekintetében,

adatfeldolgozási tevékenység céljából kerülhet sor, melyhez a Felhasználó e

Tájékoztató elfogadásával maga is hozzájárul.

Adatfeldolgozónak minősülnek a Szolgáltató által igénybevett tárhely szolgáltató, a

szolgáltatás teljesítéséhez igénybevett könyvelő.

 

9.1. Adatfeldolgozók megnevezése:

 

9.2. Tárhelyszolgáltatást nyújtó szolgáltató adatai:

 

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)

IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005

SWIFT kód: CIBHHUHB

Telefon 0-24: +36 1 700 2323

Tartalék telefon: +36 1 412 3448

FAX: +36 1 700 2254

Email: info@mhosting.hu

Online ügyfélkapu: https://online.mhosting.hu

Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

 

9.3. Könyvelői Iroda:

 

Cégnév: DATAKONTIR Ügyviteli és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1138 Budapest, Turbina utca 8. fszt. 12.

Adószám: 28647908-1-41

Cégjegyzék-szám: 01-06-510155

 

9.4. Számlázó:

 

Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu

Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Email: info(kukac)szamlazz(pont)hu

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.

Telefonszámaink (csak automata tájékoztatás, telefonos menürendszer leírása itt):

+3630 35 44 789

Bankszámla: KBOSS.hu Kft., MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., 16200209-17064622

IBAN: HU18 1620 0209 1706 4622 0000 0000

SWIFT FT: HBWEHUHB, MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., 1062 Budapest, Andrássy u. 98.

 

9.5. Fuvarozó/ajándékokat szállító adatai:

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463
Pénzforgalmi jelzőszám: 18203332-06000412-40010015
Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44
Társadalombiztosítási törzsszám: 4035-8
Gazdasági kamarai azonosítószám: 125408
Számlavezető pénzintézet neve: FHB Bank Zrt.
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

9.6. COOKIE-K (sütik) kezelése

 1. Annak érdekében, hogy bizonyos funkciók használatát többek között az ajándék személyre szabását (képfeltöltést és a személyes üzenet írást) lehetővé tegyük, az oldalon cookie-kat használunk. Szöveges fájlok, amelyek a honlap felhasználójának számítógépén elhelyezésre kerülnek a használt böngészőjén keresztül.  A cookie-k elfogadásának hiánya korlátozhatja a funkciókat
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az általunk használt cookie-k egy része törlésre kerül a böngésző munkamenet befejezése után, azaz a böngésző bezárása után (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k ott maradnak a számítógépén, és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjék böngészőjét a következő látogatás alkalmával (tartós cookie-k). Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjain alapszik.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt, továbbá a felugró ablakban elhelyezett “Elutasítom” gomb használatával.

 

9.7. A GOOGLE ANALYTICS alkalmazása

 

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti

személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –

törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél

jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

10.1 Tájékoztatáshoz való jog 

 

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek

részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben

említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és

közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

 

10.2  Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés

folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő

információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a

harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 1. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 2. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 3. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra

vonatkozó információ;

 1. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül

adja meg a tájékoztatást

 

10.3 Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti A Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

10.4 Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy

kérésére A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó

személyes adatokat:

 

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat

gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 1. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 1. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű

ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 1. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 1. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása

céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó

uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében

végzett feladat végrehajtása céljából;

 1. a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

 1. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

10.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére a HELLOGAMI DESIGN STUDIO alapítója: Bördős László E.V. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek

valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok

pontosságának ellenőrzését;

 1. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett

kéri azok felhasználásának korlátozását;

 1. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 1. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;
 2. ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra

nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett

jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak

az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

10.6. Adathordozáshoz való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

10.7. Tiltakozás joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges

adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken

alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem

kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez kapcsolódnak.

 

10.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

10.9. Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

10.10. Panaszkezelés

 

10.10.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

10.10.2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

10.10.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

10.10.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10.10.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

–  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

– tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

– az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10.10.6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 2162 Őrbottyán, Szent László köz 5. címen,

– e-mail útján az info@hellogami.hu e-mail címen.

 

10.10.7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

10.10.8. Tájékoztatjuk, hogy

– a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

– a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

– köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

– az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

10.11. Bírósághoz fordulás joga 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A

bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

10.12. Adatvédelmi hatósági eljárás 

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

 

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

10.13. Az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a

megvalósítás költségei,  továbbá  az  adatkezelés  jellege,  hatóköre,  körülményei  és

céljai,  valamint  a természetes  személyek  jogaira  és  szabadságaira  jelentett,

változó  valószínűségű  és súlyosságú  kockázat  figyelembevételével  megfelelő

technikai  és  szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat

mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott

esetben:

 

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos

bizalmas  jellegének  biztosítását,  integritását,  rendelkezésre  állását  és  ellenálló

képességét;

 1. fizikai vagy műszaki incidens esetén az  arra  való  képességet,  hogy a

személyes

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza

lehet állítani;

 1. az adatkezelés biztonságának  garantálására  hozott  technikai  és  szervezési

intézkedések  hatékonyságának  rendszeres  tesztelésére,  felmérésére  és

értékelésére szolgáló eljárást.

 

Adatkezelő  adatbiztonsági  intézkedése:  A  szerverről  automata  folyamatos

biztonsági mentés a Google drive szolgáltatásába

 

 

10.14. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha  az  adatvédelmi  incidens  valószínűsíthetően  magas  kockázattal  jár  a

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan

késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az

adatvédelmi incidens  jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a

további tájékoztatást  nyújtó  egyéb  kapcsolattartó  nevét  és  elérhetőségeit;

ismertetni  kell  az adatvédelmi  incidensből  eredő,  valószínűsíthető

következményeket;  ismertetni  kell  az adatkezelő által az adatvédelmi incidens

orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve  adott  esetben  az

adatvédelmi  incidensből  eredő  esetleges  hátrányos következmények enyhítését

célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

– az adatkezelő megfelelp technikai és szervezéséi védelmi intézkedéseket hajtott

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok

tekintetében  alkalmazták,  különösen  azokat  az  intézkedéseket  –  mint például  a

titkosítás  alkalmazása  –,  amelyek  a  személyes  adatokhoz  való hozzáférésre fel

nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

-az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat

a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

-a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony

tájékoztatását.

 

Ha  az  adatkezelő  még  nem  értesítette  az  érintettet  az  adatvédelmi  incidensről,

a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

 1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha

lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására

jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az

adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán

belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,

illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A

Szolgáltató hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét

megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, e tekintetben minden felelősség a Felhasználót terheli és a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. Fogalom meghatározások

 

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki

közvetlen vagy  közvetett  módon,  különösen  valamely  azonosító,  például

név,  szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy

testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így

a gyűjtés,  rögzítés,  rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy

megváltoztatás,  lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés

vagy egyéb módon történő  hozzáférhetővé  tétel  útján,  összehangolás  vagy

összekapcsolás,  korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 1. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének  céljait  és

eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait

és eszközeit az uniós  vagy  a  tagállami  jog  határozza  meg,  az  adatkezelőt

vagy  az  adatkezelő kijelölésére  vonatkozó  különös  szempontoka

Az Adatvédelmi Nyilatkozat pdf formátumban történő letöltése a következő linkre – Adatvédelem – kattintva érhető el.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálybalépésének ideje:

Őrbottyán, 2020.03.01.